Respectarea de către angajat a obligaţiei de fidelitate faţă de angajatori în condiţiile cumulului de funcţii ca urmare a transpunerii Directivei (UE) nr. 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenţa și previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană în legislaţia internă

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

Law no. 283 of 17 October 2022 for the amendment and completion of Law no. 53/2003 – Labour Code, as well as Government Emergency Ordinancep no. 57/2019 on the Administrative Code published in the Official Gazette no. 1013 of 19 October 2022 aimed at the transposition of Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union. Directive (EU) 2019/1152 does not provide for the obligation of loyalty to the employer within the information that must be communicated to the employee, although the Directive specifies in Article 9 the parallel performance of another professional activity by the same employee, including taking up employment with another employer. In the version prior to the entry into force of Law no. 283/17 October 2022, this possibility of the employee was regulated in the Labour Code, with the amendment bringing a supplementary condition and an absolute prohibition to the employer, as a result of the transposition of the Directive. The problem that arises is the way in which the employee will respect his obligation of loyalty to the employers, given that the Labour Code does not provide for express limitations regarding the conclusion of several employment contracts with different employers, although the Directive mentions that the Member States may impose restrictions in this regard. Thus, de lege ferenda, it is necessary to amend art. 36 of the Labour Code by precisely defining the terms and establishing the limits within which the employee can have the same function (activities, professions, trades) within several employers while observing the obligation of loyalty and respecting his freedom of work.

Keywords:

loyalty, professional activity, obligations, minimum information, freedom of work

REZUMAT

Prin Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Ofi cial nr. 1013 din 19 octombrie 2022, s-a dorit transpunerea Directivei (UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenţa și previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană. Directiva (UE) 2019/1152 nu prevede obligaţia de fi delitate faţă de angajator printre informaţiile care trebuie comunicate angajatului, deși Directiva precizează la articolul 9 din cuprinsul acesteia, exercitarea în paralel a unei alte activităţi profesionale de către același angajat, inclusiv în cadrul altui angajator. În varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 283/17 octombrie 2022 era reglementată această posibilitate a salariatului în Codul muncii, prin modificarea intervenită adăugându-se o condiţie suplimentară și o interdicţie absolută în sarcina angajatorului, ca urmare a transpunerii Directivei. Problema care se ridică este modalitatea în care angajatul își va respecta obligaţia de fi delitate faţă de angajatori, în condiţiile în care în Codul muncii nu se prevăd limitări exprese privind încheierea mai multor contracte de muncă cu angajatori diferiţi, deși în cuprinsul Directivei se menţionează că statele membre pot impune restricţii în acest sens. Astfel, de lege ferenda, se impune modificarea art. 36 C. muncii prin defi nirea exactă a termenilor și stabilirea unor limite în care angajatul poate avea aceeași funcţie (activităţi, profesii, meserii) în cadrul mai multor angajatori cu respectarea obligaţiei de fi delitate și cu respectarea libertăţii muncii a acestuia.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 283/2022; C. muncii, art. 17 alin. (3), art. 20, art. 36, art. 39
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare