Efecte ale modificărilor aduse de Legea nr. 213/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii asupra termenelor privind completarea și transmiterea datelor în registrul general de evidența salariaților

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

With the introduction in the Labor Code, expressis verbis, of the possibility of solving individual labor conflicts through the conciliation of the external consultant specializing in labor law, a series of problems were triggered, that might be related to the way of completion and communication in REVISAL of those solutions found by the parties of the labor relationship. Thus, the resolution of an individual labor conflict may concern aspects related to the conclusion, execution, modification, suspension or termination of employment relationships, most of the time the respective conflicts are born as a result of not granting a right to the employee, at a given time, before the outbreak of the conflict; this aspect contradicts the general principle of the Labor Code, which requires the adoption of measures to conclude, execute, modify, suspend and terminate employment relations prior to any concrete effect. Until the introduction into law of the solution for the conciliation of individual labor conflicts through the external consultant specialized in labor legislation, the court only can fix a situation of this kind for the past, the employer being kept from the lack of legislative solutions in the Labor Code and in the Decision no. 905/2017 regarding the general employee record register (with the exception of correcting the filling and transmission error).

At this moment, we believe that legislative amendments to GD no. 905/2017 are neccesary, aimed at harmonizing the possibilities introduced in the Labor Code regarding the resolution of individual labor conflicts and the deadlines for completion in the general employee record register, so that the exercise of a right provided by the Code does not represent a contravention act based on the above mentioned government decision.

Keywords:

individual labor conflicts, conciliation, deadlines, the general employee record register

REZUMAT

Odată cu introducerea în Codul muncii, expressis verbis, a posibilității soluționării conflictelor individuale de muncă pe calea concilierii consultantului externr specializat în legislația muncii, a fost declanșată o serie de probleme ce ar putea apărea în modul de completare și transmitere în REVISAL a acelor soluții găsite de părțile raportului de muncă prin intermediul acestei posibilități legislative. Astfel, soluționarea unui conflict individual de muncă poate privi aspecte legate de încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, de cele mai multe ori conflictele respective fiind născute ca urmare a neacordării unui drept al salariatului, la un moment dat, înainte de declanșarea conflictului; acest aspect vine în contradicție cu principiul general al Codului muncii, care pretinde adoptarea măsurilor de încheiere, executare, modificare, suspendare și încetare a raporturilor  demuncă a priori oricărui efect concret. Până la momentul introducerii în lege a soluției de conciliere a conflictelor individuale de muncă prin intermediul consultantului extern specializat în legislația muncii, singură instanța de judecată putea repara pentru trecut o situație de acest gen, angajatorul fiind ținut de lipsa soluțiilor legislative în Codul muncii și în Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților (cu excepția îndreptării erorii de completare și transmitere).

În acest moment, apreciem că sunt necesare modificări legislative la H.G. nr. 905/2017, menite să armonizeze posibilitățile introduse în Codul muncii referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă și termenele de completare în registrul general de evidența salariaților, astfel încât exercitarea unui drept prevăzut de Cod să nu reprezinte faptă contravențională în temeiul hotărârii de guvern, de referință.

Legislaţie relevantă:

H.G. nr. 905/2017, Legea nr. 213/2020

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare