Sistemul contractelor individuale de muncă din sectorul privat și public versus sistemul actelor administrative de numire în funcţia publică

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

To the typology of individual labor contracts in the private and public sector traditionally regulated by the Labor Code and other relevant normative acts, new individual labor contracts for public administration have been added through the Administrative Code, which has also produced a slight diversification also with regard to the administrative act of appointment to public office.

All these contracts are part of a large system of individual labor contracts, which is divided into: the subsystem of individual labor contracts in the private sector, the subsystem of individual labor contracts in the public sector and the system of administrative acts of appointment to public office.

Accepting the doctrinal concept of “individual administrative contract” as a corresponding and abstract instrument for the sum of legal acts that materialize the agreements of will in the formation of the employment relationship (essentially the administrative act of appointment to public office and the written oath), we note that it has the nature a special individual labor contract and the system of administrative acts of appointment to public office is nothing more than another subsystem of the vast system of individual labor contracts. Indeed, labor legislation, as a common law for that specific to the civil service, is the basic argument.

We will review this typology from the perspective of old and new regulations, hoping that we offer a unifying perspective.

Keywords:

individual labor contracts, administrative acts of appointment to public office, typology, private sector, public sector, labor legislation, Administrative code, system, subsystems, concepts, individual administrative contract

REZUMAT

La tipologia contractelor individuale de muncă din sectorul privat și public reglementate tradiţional de Codul muncii și de alte acte normative în materie, s-au adăugat noi contracte individuale de muncă pentru administraţia publică prin Codul administrativ care, de asemenea, a produs o ușoară diversificare și în ceea ce privește actul administrativ de numire în funcţia publică.

Toate aceste contracte fac parte dintr-un mare sistem al contractelor individuale de muncă, care se divide în: subsistemul contractelor individuale de muncă din sectorul privat, subsistemul contractelor individuale de muncă din sectorul public
și sistemul actelor administrative de numire în funcţia publică.

Acceptând conceptul doctrinar de „contract individual administrativ” ca instrument corespondent și abstract pentru suma actelor juridice ce materializează acordurile de voinţă în formarea raportului de serviciu (în esenţă actul administrativ de numire
în funcţia publică și jurământul consemnat în scris), observăm că acesta are natura unui contract individual de muncă special, iar sistemul actelor administrative de numire în funcţia publică nu e altceva decât tot un subsistem al vastului sistem de contracte individuale de muncă. Într-adevăr, legislaţia muncii, cu titlu de drept comun pentru cea specifi că funcţiei publice este argumentul de bază.

Vom trece în revistă această tipologie din perspectiva vechilor și noilor reglementări sperând că oferim o perspectivă unificatoare.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 10, art. 110; Codul administrativ, art. 540 lit. b)-d)

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare