Răspunderea penală a angajatorului în dreptul muncii

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

The criminal liability of the employer in labor law attests the importance given by the legislative authorities to the protection of employees, not only by establishing detailed of legal provisions on labor law, but also by sanctioning those employers who, in the way how they exercise their assumed obligations, they actually do not respect the rights of their employees under the Collective Labor Agreement, the Individual Employment Contract, or regulations and internal regulations.

In order to establish clear boundaries between a misdemeanor conduct of the employer and a more serious violation of the law by the latter, it is also necessary a very good knowledge of the specific provisions of labor law, but also of the actions of employers who, although apparently legal, in reality they seek to violate the spirit and letter of the law.

Last but not least, the detrimental consequences for society of encouraging behaviors that, while allowing jobseekers to work, encourage the exploitation of unfairly paid work, carried out by the latter in the face of a reaction rather apathetic, of the competent authorities, not only to carry out formal controls, but, above all, to devise a concrete and articulated strategy to combat the exploitation of the work of employees apparently in compliance with the principles of legality but essentially in violation of legal provisions on the guaranteed minimum wage, work schedule, evading or obstructing the controls of the competent authorities, employment of minors or persons without the right to work in Romania and victims of human trafficking. In the same article, will be subjected to the analysis the legal provisions provided by art. 264 and 265 of the Labor Code, as well as particularities and the importance of these regulations.

Keywords:

criminal liability of the employer, minimum wage; obstructing the controls of the competent authorities; employment of minors

REZUMAT

Răspunderea penală a angajatorului în dreptul muncii atestă importanţa acordată de către autorităţile legiuitoare protecţiei salariaţilor, nu doar prin stabilirea unor prevederi legale detaliate în materia dreptului muncii, dar și prin sancţionarea acelor angajatori care prin modul de exercitare al obligaţiilor asumate nu respectă drepturile salariaţilor stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă; Contractul Individual de Muncă, reglementări și alte regulamente cu caracter intern. Pentru a stabili limite clare între o conduită contravenţională a angajatorului și o încălcare mai gravă a legii de către acesta din urmă, este necesară, în egală măsură, o foarte bună cunoaștere a dispoziţiilor specifi ce dreptului muncii, dar și a acţiunilor angajatorilor care, deși sunt aparent legale, în realitate urmăresc să încalce spiritul și litera legii.

Nu în ultimul rând, vor fi subliniate consecinţele nefaste pe care le aduce societăţii încurajarea unor conduite care, deși permit angajarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, încurajează exploatarea muncii inechitabil plătite, desfășurate de către aceștia din urmă, în condiţiile unei reacţii mai curând apatice a autorităţilor competente nu doar să efectueze controale formale, ci, înainte de toate, să conceapă o strategie concretă și articulată de luptă împotriva exploatării muncii celor angajaţi aparent cu respectarea principiilor legalităţii, dar în esenţă cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la salariul minim garantat, programul de lucru, sustragerea sau obstrucţionarea controalelor autorităţilor competente, încadrarea în muncă a minorilor sau a persoanelor fără drept de muncă în România și victime ale trafi cului de persoane.
În același articol vor fi supuse analizei dispoziţiile legale prevăzute de art. 264 și art. 265 C. muncii, particularităţile și importanţa acestor reglementări.

Legislaţie relevantă: Codul muncii, art. 264, art. 265; Codul penal
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare