O nouă interpretare dată conceptului de „lucrător” de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Numărul 2 Anul 2017
Revista Numărul 2 Anul 2017

ABSTRACT

The concept of „worker” has been defined over time by the Court of Justice of the European Union in the framework of the free movement that is recognized and granted to him, through a vast jurisprudence. The Court’s intervention was necessary because the lack of a unitary community meaning of the notion would have allowed the Member States to limit the field of application of the principle of free movement of persons and workforce by resorting to certain restrictive definitions or unilaterally altering the meaning of the terms.

The herein study analyzes a recent solution of the European court passed on the meaning of the notion of „worker” from the Article (1) of Directive 2008/104/EC on temporary agency work. The CJEU has extended in this field too, the definition given to the concept of „worker” in an hypothesis in which the national (German) law recognized the quality of „employee” only on the ground of an employment contract. The concept of „worker” to which the Directive 2008/104 refers, interpreted by the CJEU, regards a wider range of persons, including also the persons that do not hold an employment contract and that do not temporary perform a paid activity.

Keywords:

worker, employee, temporary agency work, not-for-profit association, case C-216/15

REZUMAT

Conceptul de „lucrător” a fost definit, în decursul timpului, de Curtea Justiție a Uniunii Europene, în contextul liberei circulații care îi este recunoscută și garantată acestuia, printr-o jurisprudență vastă. Intervenția Curții a fost necesară întrucât lipsa unui înțeles comunitar unitar al noțiunii ar fi permis statelor membre să limiteze câmpul de aplicare a principiului liberei circulații a persoanelor și a forței de muncă prin recurgerea la unele definiții restrictive sau prin modificarea unilaterală a sensului termenilor.

Prezentul studiu are ca obiect de analiză o soluție recentă a instanței europene pronunțată cu privire la sensul noțiunii de „lucrător” din art. (1) al Directivei 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară. CJUE a extins, și în acest domeniu, definiția dată conceptului de „lucrător” într-o ipoteză în care dreptul național (german) recunoștea calitatea de „salariat” doar în temeiul unui contract de muncă. Conceptul de „lucrător” la care se referă Directiva 2008/104, interpretat de CJUE, vizează o sferă largă de persoane, fiind incluse și persoanele care nu sunt titulare ale unui contract de muncă și care nu prestează temporar o activitate remunerată.

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 2008/104/CE, art. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare