Flexibilitatea funcţională sau cum acoperim nevoia de forţa de muncă: cumul de funcţii, cumul de atribuţii sau ore suplimentare?

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

The management of the employees’ skills depends essentially on the initial professional evaluation by means of the prior verification of the professional/personal skills/abilities of the persons who request the employment in relation to the forecast job descriptions and the work load/working time (for each position) which has to be performed during the full-time, part-time schedule, according to the law. The duties in the job description are established in accordance with the qualification of the employee, the general and specific professional skills and taking into account the differentiations within the same field.

Thus, we cover the need for labour force taking into account the above verification (skills, quantity and quality required per job) establishing the type of individual employment contract and the appropriate expression of the work load, according to the law, and of the position/occupation or of the positions/occupations that correspond to the functional flexibility of the professional skills as it is more efficient to opt for: the cumulation of titles (which have a clearly distinct description through the duties specific to each position in relation to the professional skills); the cumulation of duties (when they are similar/close these can be combined in a complex position corresponding to a single contract, in the absence of restrictions coming from laws, occupational standards) or overtime (if for the same position, with the same duties, the only variable is the quantity/work load that exceeds the normal one).

A constant in the above issues is the working time, regardless of how the work load is expressed and the way in which it meets the requirements of functional flexibility by means of the solution of the cumulation of titles, or of the cumulation of duties or overtime.

Regarding the regime of the cumulation of titles and the restriction of the classification of the activity, as a rule, in the maximum 48 hours per week (including overtime), but also the others – of 12 hours of work per day and 12 hours of break from one working day to another, we distinguish between two types of interpretations (restrictive and permissive) of Directive 2003/88/EC regarding certain aspects of working time organization. It is transposed differently by the law of the Member States, which leads to “within the system” interpretation: restrictive – per worker and permissive – per contract. This aspect is highlighted by the Commission’s Report to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the Member States’ implementation of Directive 2003/88/EC, 2017.

In this material we intend to investigate these issues and present the situation of the problem and the solutions for our country.

Keywords:

functional flexibility of professional skills, labour standardization, working time, cumulation of titles, cumulation of duties, overtime, European and national legal regime, report at the level of the EU states, problems and solutions

REZUMAT

Gestionarea competenţelor salariaţilor ţine în esenţă de evaluarea profesională iniţială prin verificarea prealabilă a competenţelor/aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanelor care solicită angajarea în raport cu fişele de post previzionate şi cu cantitatea/norma de muncă (pentru fiecare post) ce trebuie realizată în timpul legal normal sau fracţionat de muncă, potrivit legii. Iar atribuţiile din fişa postului se stabilesc în concordanţă cu calificarea salariatului, competenţele profesionale generale şi specifice şi ţinând cont de diferenţierile în cadrul aceluiaşi domeniu.

Astfel, acoperim nevoia de forţă de muncă ţinând cont de verificarea de mai sus (competenţe, necesar de cantitate şi calitate per post) stabilind tipul de contract individual de muncă şi exprimarea adecvată a normei de muncă, potrivit legii, şi funcţiei/ocupaţiei ori a funcţiilor/ocupaţiilor ce răspund flexibilităţii funcţionale a competenţelor profesionale după cum este mai eficient să optăm pentru: cumul de funcţii (ce au descriere clar distinctă prin atribuţiile specifice fiecărei funcţii în raport cu competenţele profesionale); cumul de atribuţii (atunci când acestea, fiind similare/apropiate se pot reuni într-o funcţie complexă corespunzătoare unui singur contract, în lipsa unor restricţii prin legi, standarde ocupaţionale) ori ore suplimentare (dacă pentru aceeaşi funcţie, cu aceleaşi atribuţii, singura variabilă este cantitatea/norma de muncă care o depăşeşte pe cea normală).

O constantă în problematica de mai sus o reprezintă timpul de muncă, indiferent de modalitatea de exprimare a normei de muncă şi de modalitatea prin care se răspunde cerinţelor de flexibilitate funcţională prin soluţia cumulului de funcţii, ori a cumulului de atribuţii sau a orelor suplimentare.

În ceea ce priveşte regimul cumulului de funcţii şi restricţia de încadrare a activităţii, ca regulă, în cele 48 de ore maximum pe săptămână (inclusiv cu orele suplimentare), dar şi celelalte – de 12 ore de muncă pe zi şi 12 ore de pauză de la o zi de muncă la alta, distingem între două tipuri de interpretări (restrictivă şi permisivă) ale Directivei nr. 2003/88/CE, privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. Este transpusă diferit de legislaţia statelor membre, încât conduce la interpretare “în sistem”: restrictivă – per lucrător şi permisivă – per contract. Acest aspect este evidenţiat de Raportul Comisiei către Parlamentul european, Consiliu şi Comitetul economic şi social european privind punerea în aplicare de către statele membre a Directivei 2003/88/ CE, din 2017.

În acest material ne propunem să cercetăm aceste aspecte şi să prezentăm situaţia problematicii şi recomandărilor pentru ţara noastră.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 35

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare