Aspecte privind răspunderea disciplinară – drept comun versus legislaţia specifică mediului universitar

Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

In order to correctly and clearly transpose the rules applicable in disciplinary matters to the teaching and research staff, auxiliary teaching and research staff, as well as to the management, guidance and control staff in higher education in case of breach of duties stipulated in the individual employment contract, as well as in case of violation of the rules of conduct, as they are terminologically formulated in a lacunary and confusing manner by Law no. 1/2011 on national education in relation to those applicable in the field as established by the Labour Code, solid knowledge is required, primarily related to the knowledge of the common regulatory framework.

This is the only way of “translating” the terms, expressions from Law no. 1/2011 in the light of the Labour Code, without which we cannot clarify the procedural aspects at the level of universities and courts from the perspective of material jurisdiction.

For this very reason this study can be seen as a solution in this sense and, to make it easier to follow the ideas, we only started from the hypothesis in which only the academic staff with executive functions would be aimed at. Once the procedural logic is understood, the solution can also be approached by extension mutatis mutandis. We focus, therefore, on the essential aspects of the overall understanding. 

Keywords:

disciplinary liability, academic staff, common regulatory framework, special law, national education law, terminology, confusion, clarifications, disciplinary prerogative of the rector, material jurisdiction of the court

REZUMAT

Pentru a transpune corect și clar normele aplicabile în materie disciplinară personalului didactic și de cercetare, personalului didactic și de cercetare auxiliar, precum și celui de conducere, de îndrumare și de control din învăţământul superior în cazul încălcării îndatoririlor din contractul individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare, așa cum sunt formulate lacunar și confuz terminologic de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale în raport cu cele aplicabile în materie stabilite de Codul muncii, sunt necesare cunoștinţe temeinice care ţin în primul rând de cunoașterea dreptului comun.

Numai astfel este posibilă „traducerea” termenilor, expresiilor din Legea nr. 1/2011 în lumina celor din Codul muncii, fără de care nu ne putem lămuri cu privire la aspectele procedurale la nivelul universităţilor și ale instanţelor de judecată din perspectiva competenţei materiale.

Tocmai de aceea studiul de faţă poate fi privit ca o soluţie în acest sens și, pentru a fi mai ușor de urmărit ideile ne-am oprit doar la ipoteza în care ar fi vizate doar cadrele universitare cu funcţii de execuţie. Odată înţeleasă logica procedurală, soluţia poate fi abordată și prin extindere mutatis mutandis. Ne focalizăm, deci, pe aspectele esenţiale înţelegerii în ansamblu. 

Legislaţie relevantă: Legea nr. 1/2011, art. 313 alin. (1), art. 317; C. muncii, art. 252 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare