Scurtă analiză privind criteriile utilizate pentru recalificarea convenţiilor civile în contracte individuale de muncă

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

The Labour Inspection has the right to establish whether the activity performed based on a different type of contract than a labour contract is actually rendered in the conditions of a labour relation. The labour legislation does not provide for the criteria based on which the Labour Inspection may conduct the re-qualification or for the consequences of such re-qualification.

It is necessary that such criteria and consequences of re-qualification are regulated de lege ferenda.

Our proposal is that, in the meantime, given the lack of such criteria, the Labour Inspection takes into consideration the Recommendation no. 198 of 2006 regarding labour relations of the International Labour Organization and, in addition, the criteria for establishing that income has been obtained as result of performance of independent activities regulated by the Fiscal Code.

Keywords:

criteria, re-qualification, Labour Inspection, civil convention, individual labour agreement

REZUMAT

Inspecţia Muncii are dreptul de a constata dacă activitatea prestată în baza unui alt tip de contract decât cel de muncă se desfăşoară în condiţiile unui raport de muncă. Legislaţia muncii nu reglementează criteriile pe baza cărora Inspecţia Muncii poate realiza recalificarea şi nici consecinţele recalificării.

Se impune reglementarea de lege ferenda a acestor criterii şi a consecinţelor recalificării.

Până la acel moment, având în vedere lipsa criteriilor, propunerea noastră este ca Inspecţia Muncii să aibă în vedere Recomandarea nr. 198 din 2006 privind relaţiile de muncă a Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi, în completare, criteriile privind încadrarea veniturilor ca fiind obţinute din activităţi independente reglementate de Codul fiscal.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, art. 10, H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, Anexa nr. 1, art. 12 (1) B d), Recomandarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 198 din 2006 privind relaţiile de muncă, art. 11, art. 13, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 7, art. 269 alin. (4), H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată, Capitolul III – Persoane impozabile, art. 4 alin. (9).

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare