Reglementări europene privind condiţiile de intrare și de ședere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru voluntari

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

Cette étude vise à présenter de nouveaux règlements adoptés au niveau européen en ce qui concerne le territoire des États membres des ressortissants des pays tiers qui souhaitent mener des activités par l’intermédiaire du Service Volontaire Européen sur le territoire d’un État membre.

Le nombre croissant de bénévoles qui sont des ressortissants de pays tiers qui sont admis aux États membres dans les programmes de formation de volontaires menées en coopération avec des unités similaires d’un pays tiers, à la culture et l’échange de connaissances, démontrent que l’Union l’europe est un espace attrayant pour l’étude, la recherche et l’innovation de la promotion de l’Union dans son ensemble en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation.

À cet égard, il est impératif que les politiques et règles de l’Union en matière d’immigration, d’une part, et les politiques et programmes de l’Union qui favorisent l’admission des ressortissants de pays tiers dans les États membres par l’intermédiaire du Service volontaire européen d’autre part doivent se compléter mutuellement en plus grande mesure.

Keywords:

ressortissant de pays tier, procédure de demande unique, profession réglementée, premier État membre, deuxième État membre, volontairement, Service volontaire européen, les organisations d’accueil

REZUMAT

Acest studiu își propune să prezinte noile reglementări adoptate la nivel european în ceea ce privește teritoriul Statelor Membre al resortisanţilor statelor terţe care doresc să desfășoare activităţi de voluntariat prin intermediul Serviciului European de Voluntariat pe teritoriul unui Stat Membru.

Numărul tot mai mare de voluntari care sunt resortisanţi ai unor ţări terţe care sunt admiși în statele membre în cadrul programelor de formare de voluntariat desfășurate în cooperare cu unităţi similare dintr-o ţară terţă, cultura și schimbul de cunoștinţe, demonstrează că Uniunea Europeană este un spaţiu atractiv pentru studiu, cercetare și inovare, de promovare a Uniunii Europene în ansamblul său ca un centru mondial de excelenţă pentru studiu și de formare.

În acest sens, este imperios necesar ca politicile și normele Uniunii privind imigraţia, pe de o parte, și politicile și programele Uniunii care promovează admisia resortisanţilor ţărilor terţe în statele membre prin intermediul Serviciului European de Voluntariat pe de altă parte, să se completeze reciproc într-o măsură mai mare.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 78/2014, Directiva UE nr. 801/2016

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare